„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Školní družina

Naše školní družina nabízí:

  • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací.
  • Podporu citlivých vztahů k lidem, ochrany přírody, svého zdraví, otevřené komunikace, schopnosti spolupráce a respektu k druhým.
  • Příjemné, přátelské klima, toleranci a ohleduplnost, jasná pravidla.
  • Rozvoj tvořivosti a estetického vnímání.
  • Respekt individuálních dovedností a schopností, jejich mentální úrovně.
  • Spojení žáků různých věkových skupin, kdy si navzájem pomáhají.
  • Základy k osvojení klíčových kompetencí, především organizace a náplně volného času.

Školní družina ZŠ a MŠ – Dětské centrum Hranice je určena pro žáky Základní školy praktické a Základní školy speciální. Přijetí žáků do družiny není ohraničeno věkem dítěte ani ročníkem ZŠ, který navštěvuje. Provoz družiny je jak v ranních hodinách, tak i odpoledne po vyučování. Činnost zde zajišťuje jeden pedagog, po vyučování i s asistentem pedagoga.

Do školní družiny dochází žáci s kombinovanými poruchami a zdravotním oslabením, proto dbáme, na dostatečný odpočinek (je možnost i využití lehátek), na individuální potřeby žáků a program upravujeme podle aktuálního stavu žáka, jeho potřeb a schopností.

Činnosti jsou vybírány podle individuálních potřeb, možností, schopností a zájmu žáků. V této době je k dispozici žákům jen jeden učitel a asistent pedagoga, kteří pomáhají žákům s volbou činností a zapojují se do ní. Pokud některý s žáků chce v družině plnit domácí úkoly, se souhlasem třídního učitele žákovi poskytujeme pro tuto činnost prostor a pomoc. Všechny činnosti jsou usměrňovány tak, aby žáky vedly k aktivnímu využití volného času, přátelským vztahům a ohleduplnosti.